NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Agenda 9e Jaarvergadering

5 november 1999, Utrecht
 1. Opening
 2. Verslag vergadering 7 november 1998
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 1998
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verkiezing bestuur en kascommissie
  In het bestuur is C. Th. Kiers aftredend en niet herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen tot 9 november a.s. door 5 stemgerechtigde leden worden ingediend bij: L. Woning, Zwanebloembocht 168, 1991 GB Velserbroek.
  In de kascommissie is G. van HummelW.J. Vermin reglementair aftredend. Nieuwe kandidaten kunnen zich bij de secretaris aanmelden.
 7. Nationaal comité voor Kristallografie, ECA en IUCr.
 8. Werkgroepen
 9. Nieuwsblad voor Kristallografen
 10. Andere activiteiten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
C. Th Kiers
(secretaris)