NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Notulen 9e Algemene Ledenvergadering

gehouden te Utrecht op 5 november 1999 aansluitend aan de wetenschappelijke bijeenkomst.
 1. Opening

  De voorzitter opent de ledenvergadering op 5 november om 16.00 uur en heet daarbij 28 leden welkom. Het voltallige bestuur is aanwezig.
 2. Verslag vergadering 7 november 1998

  Bij punt 7 wordt de zin: "Visser vertelt dat de combinatie Poederdiffractie en Fluorescentie het in bijv. Amerika goed doet." vervangen door "Visser signaleert het bestaan van de IXAS, de International Xray Analysis Society voor (poeder)diffractie en röntgenfluorescentie, een gebruikelijke combinatie in industriële laboratoria."
  Verder zijn er geen aanmerkingen op de tekst.
  Ook heeft de vergadering geen vragen of opmerkingen n.a.v. de tekst.
 3. Mededelingen

  Oud NVK voorzitter en erelid H. Schenk is tijdens het IUCr congres te Glasgow tot IUCr president gekozen. De secretaris heeft hem namens de vereniging gefeliciteerd.
  De huidige NVK voorzitter heeft onlangs de "Surface X-ray and Neutron Scattering" conferentie te Noordwijkerhout geopend.
 4. Jaarverslag

  Het jaarverslag over 1998 wordt zonder wijzigingen door de vergadering vastgesteld.
 5. Financieel jaarverslag

  De penningmeester verklaart dat de uitgaven voor het lustrum symposium hoog waren, maar de kosten zijn voornamelijk gedekt door de bijdragen van de KNCV en de sponsors. In de balans van 1 januari 1999 kan het "PM" bij "onkosten NVK-20" vervallen. De vergadering heeft verder geen aanmerkingen.
  De kascommissie, bestaande uit de heren van Hummel en Vermin, stellen in hun verslag dat alles in orde is bevonden en stellen de leden voor het bestuur te dechargeren wat betreft de financiële bescheiden over 1998.
  Onder dankzegging aan de penningmeester gaat de vergadering hiermee akkoord.
 6. Verkiezing bestuur en kascommissie

 7. Nationaal comité voor Kristallografie, ECA en IUCr.

  Natonaal Comité: Door bestuurswisselingen in de NVK en de Studiegroep voor Kristal en Structuurchemie is de samenstelling van het comité gewijzigd. Naast F. Tuinstra, R. Olthof-Hazekamp, J. Kroon en J.L. de Boer zullen L. Woning, S. Harkema en B.W. Dijkstra in het comité zitting hebben.
  IUCr: Feil vestigt er de aandacht op dat in verschillende werkgroepen van de IUCr NVK leden zijn gekozen of herkozen, t.w. Dijkstra, Van Meerveldt, Vlieg, Spek, Zandbergen, Delhez en Van Smaalen.
  Acta is nu ook op internet in te zien. De volgende congressen zijn in Israël (2002) en Florence (2005).
  De laatste beslissing bracht veel beroering vanwege het voorbij gaan aan de Japanse kandidaat Nagoia. ECA: De verstandhouding tussen de ECA en EPDIC is verbeterd. De poederdiffractie zal een special interest groep van de ECA vormen , maar zal een grote zelfstandigheid houden.
  Er wordt veel gesproken over het individueel lidmaatschap van de ECA. Volgens Beurskens zou het voor een echte democratische Europese vereniging het beste zijn als iedereen individueel lid was.
 8. Werkgroepen

  Van der Gaast vermeldt de belangrijkste activiteiten van de Werkgroep Poederdiffractie.
  Deze heeft zich het afgelopen jaar met twee hoofdthema's bezig gehouden: de tweejaarlijkse Themadag en de Standaardisatie van de Poederdiffractie. De themadag vindt plaats op 10 december 1999 bij DSM Research te Geleen met als thema de standaardisatie.

  Het tweede symposium van de werkgroep Eiwitkristallografie op 21 juni 1999 was wederom een succes. De bedoeling is het volgende symposium reeds in 2000 te Groningen plaats te laten vinden.

  De bedoeling van de werkgroep Onderwijs in de Kristallografie is een goede collectie materiaal te verzamelen en eventueel voor studenten iets op internet aan te bieden.

 9. Nieuwsblad voor Kristallografen

  Ook dit jaar is slechts één nummer van het Nieuwsblad verschenen. Er waren zorgen bij het bestuur, omdat op deze wijze informatie en contact met de leden verloren gaat. De voorzitter heeft met de redactie gesproken over een grotere regelmaat in de verschijning van het blad. De redactie (De Gelder, Plaisir en Vermin) is nu uitgebreid met Paul Verwer als hoofdredacteur. De Gelder zegt dat een Belgisch lid bij de redactie ook welkom is en dringt wederom aan op meer copij van de leden, bijv. verslagen van promoties, info DUBBLE etc. Feil merkt op dat het ook belangrijk is de leden op te wekken om iets te schrijven.
 10. Andere activiteiten

  De volgende bijeenkomst en jaarvergadering zal op 10 november plaats vinden te Leuven (kasteel Arenberg). René Driessen wordt bedankt voor het uitstekend bijhouden van de NVK site op internet.
 11. Rondvraag

  Beurskens zegt dat er in het Executive Committee van de ECA voor twee plaatsen (waaronder de voorzitter) tegenkandidaten kunnen worden aangemeld.
  Conrad Kiers wordt bedankt voor zijn werk voor de vereniging.
 12. Sluiting

  De voorzitter sluit de vergadering om 16.40 uur.
C. Th. Kiers
(secretaris)