NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Agenda 13e Jaarvergadering

10 november 2000, Leuven
 1. Opening
 2. Verslag vergadering 5 november 1999
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 1999
 5. Financieel jaarverslag
 6. Verkiezing bestuur en kascommissie
  In het bestuur zijn F. Tuinstra en T.K. Sixma aftredend en herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen tot 9 november a.s. door 5 stemgerechtigde leden worden ingediend bij: L. Woning, Zwanebloembocht 168, 1991 GB Velserbroek.
  In de kascommissie treedt W.J. Vermin reglementair af. Nieuwe kandidaten kunnen zich bij de secretaris aanmelden.
 7. Nationaal comité voor Kristallografie, ECA en IUCr.
 8. Werkgroepen
 9. Nieuwsblad voor Kristallografen
 10. Andere activiteiten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
L. Woning
(secretaris)