NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Notulen 13e Algemene Ledenvergadering

gehouden in Kasteel Arenberg te Leuven op 10 november 2000 aansluitend aan de wetenschappelijke bijeenkomst.

Extra punt

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur de leden voorgesteld om Roeli Olthof-Hazekamp tot erelid van de vereniging te benoemen wegens haar grote verdiensten voor de kristallografie op zowel nationaal als internationaal niveau. Dit voorstel werd met algemene stemmen aanvaard.
 1. Opening

  De voorzitter opent de ledenvergadering op 10 november om 16.55 uur en heet daarbij 27 leden welkom. Het voltallige bestuur is aanwezig.
  Naar aanleiding van een ingezonden brief van J.W. Visser wordt de agenda op twee punten aangepast:
  1. Bij agenda punt 2 wordt "Verslag vergadering 5 november 1999" gewijzigd in "Notulen vergadering 5 november 1999".
  2. Agenda punt 5, "Financieel jaarverslag" wordt onderverdeeld in: "Financieel verslag" en "Verslag van de kascommissie".
 2. Notulen jaarvergadering 5 november 1999

  De notulen worden, onder dankzegging aan de voormalig secretaris C. Kiers, zonder wijzigingen vastgesteld
 3. Mededelingen

  De NVK voorzitter F. Tuinstra is tijdens het op 27 oktober 2000 gehouden symposium over Polymorfie als dagvoorzitter opgetreden. Ook bij de komende poederdiffractiedag op 23 maart 2001 zal hij deze taak op zich nemen.
  In het kader van de KNCV - Kristallografieprijs heeft het bestuur de heren B. Dijkstra, E. Vlieg en D. Feil bereid gevonden om in de commissie voor de beoordeling van ingediende proefschriften zitting te nemen. De Kristallografieprijs zal tijdens de volgende jaarlijkse bijeenkomst van de NVK worden uitgereikt.
  Het KNCV wintercongres zal op donderdag 11 januari 2001 plaatsvinden in de Reehorst te Ede. Er wordt van de NVK verwacht dat zij drie voordrachten zal verzorgen. Nadere berichtgeving zal via e-mail plaatsvinden.
 4. Jaarverslag

  Het jaarverslag over 1999 wordt zonder wijzigingen door de vergadering vastgesteld.
 5. Financieel jaarverslag

  1. Financieel verslag
   De penningmeester verklaart dat de tweejaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep poederdiffractie een positief saldo heeft opgeleverd. Daarnaast is het nieuwsblad in 1999 slechts een maal verschenen zodat de uitgaven aan druk en portokosten beperkt bleven.
   De vraag van J.W Visser of de inkomsten uit de advertenties bij de themadag poederdiffractie reeds ontvangen waren werd door de penningmeester bevestigend beantwoord.
  2. Verslag van de kascommissie
   De kascommissie, bestaande uit de heren H. Schenk en W. Vermin, stellen in hun verslag dat alles in orde is bevonden en stellen de leden voor het bestuur te dechargeren wat betreft de financiele bescheiden over 1999. Onder dankzegging aan de penningmeester gaat de vergadering hiermee akkoord.
 6. Verkiezing bestuur en kascommissie

 7. Nationaal comité voor Kristallografie, ECA en IUCr.

  J. Kroon vermeldt de belangrijkste zaken met betrekking tot het National Comittee, ECA en IUCr.

  National Committee
  Bestaat uit de bestuursleden van de CW studiegroep Kristal- en Structuuronderzoek (Dijkstra, Kroon, Braam, Harkema, Tuinstra, Olthof-Hazekamp, Woning) en het dagelijks bestuur van de NVK.

  I.U.Cr.

  1. De adhering body is de NVK. De nota betreffende de contributie van de I.U.Cr. (3000 SwFr) die twee stemmen geeft in de National Assembly is doorgestuurd naar en betaald door de KNAW.
  2. De redacteur van de I.U.Cr. Newsletter heeft gevraagd om lokale landelijke correspondenten. De secretaris van de National Committee, te weten Roeli Olthof, heeft de taak op zich genomen om dat te coördineren. Het idee is om de poederwerkgroep te vragen een artikeltje te schrijven over 12½ jaar werkgroep Poederdiffractie in Nederland (jubileum op 23 maart 2001).
  3. De secretaris van de I.U.Cr. heeft ons gevraagd om voor 8 mei 2001 al dan niet Nederlandse kandidaten in te dienen
   1. Voor de Executive Committee (2002)
   2. Voor de non-publishing committees.
  J. Kroon zou willen voorstellen om die commissies met de huidige leden te publiceren in het NVK-blad, zodat NVK leden wellicht ook goede invallen krijgen en die aan Roeli Olthof doorgeven.

  Het laatste nieuws voor wat betreft de European Crystallographic Association komt van de bijeenkomst te Nancy in augustus.
  De scheidende voorzitter heeft een status rapport uitgegeven waarin de wapenfeiten zijn vermeld:

  De nieuw gekozen president is Claude Lecomte, vice-president Paul Beurskens, secretaris Guiseppe Filippini en penningmeester Teresa Duarte.

  Zoals bekend verondersteld is de volgende ECA bijeenkomst in Cracow. Daarna volgt in Jerusalem de I.U.Cr. bijeenkomst en daaropvolgend is voor de ECA de conferentie gepland in Zuid-Afrika (Durban)

  De president van de IUCr, H. Schenk, meldt dat slechts ca. 50% van de gekozen commissieleden van de IUCr daadwerkelijk actief is. De IUCr zal in deze een strenger beleid gaan volgen waarbij van gekozen commissie leden geëist zal gaan worden dat zij zich actief inzetten. Omdat er de komende tijd veel nieuwe commissieleden benoemd zullen gaan worden en de ervaring met de Nederlandse commissieleden goed is, verzoekt Schenk het National Committee om toch vooral Nederlandse leden voor deze functies voor te dragen.

 8. Werkgroepen

  S. van der Gaast vermeldt de belangrijkste activiteiten van de Werkgroep Poederdiffractie. De werkgroep heeft zich het afgelopen jaar met de volgende hoofdthemas bezig gehouden: de Standaardisatie van poederdiffractie in Europees verband, de opzet van een enquëte onder de poederdiffractiegebruikers, de toekomst van de poederdiffractie in Nederland en de themadag Poederdiffractie op 23 maart 2001.
  T. Sixma vermeldt dat het symposium van de werkgroep Eiwitkristallografie op 23 mei 2000 wederom een groot succes was. Er waren 50 deelnemers en een verslag van het symposium is in het Nieuwsblad voor Kristallografen gepubliceerd. Het volgende symposium zal in 2001 te Brussel plaatsvinden.
  F. Tuinstra meldt dat de werkgroep Onderwijs is uitgebreid met J. Kroon. Het ligt in de bedoeling van de werkgroep om docenten in Nederland, in de toekomst, goed lesmateriaal aan te leveren.
 9. Nieuwsblad voor Kristallografen

  De hoofdredacteur van het nieuwsblad, P. Verwer, doet verslag. Het 3e nummer van dit jaar is onderweg. De response voor nieuws neemt duidelijk toe.
 10. Andere activiteiten

  Op 27 oktober 2000 werd, in samenwerking met de sectie Anorganische en Fysische Chemie en deelnemers aan het Computational Materials Science/Crystallization Project een symposium met de titel: "Polymorfie: lust of last?" georganiseerd. Het symposium telde 80 deelnemers.
 11. Rondvraag

  P. Beurskens stelt voor om de AIO-school onder de paraplu van de NVK te brengen. Na een korte discussie wordt besloten dat de organisatie van de AIO-school blijft zoals ze is maar dat er vanuit de NVK wel meer aandacht naar de AIO-school zal uitgaan, ook waar het de keuze van onderwerpen betreft.
  H. Schenk stelt voor om niet-leden bij NVK activiteiten extra te laten betalen en ze automatisch lid van de NVK te maken. De penningmeester merkt op dat dit in praktijk al gebeurt.
  Verder verzoekt H. Schenk de werkgroep Onderwijs om na te gaan of het mogelijk is om, naar Belgisch voorbeeld, een kristallisatiewedstrijd in Nederland te organiseren. F. Tuinstra antwoord hierop dat dit voorstel door de werkgroep Onderwijs zal worden meegenomen.
 12. Sluiting

  De voorzitter sluit de vergadering om 17.40 uur.
L. Woning
(secretaris)