NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Agenda 14e Jaarvergadering

2 november 2001, Delft
 1. Opening
 2. Notulen vergadering 10 november 2000
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2000
 5. Financieel jaarverslag
  1. Financieel verslag
  2. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing bestuur en kascommissie
  In het bestuur is L. Woning aftredend en herkiesbaar.
  Tegenkandidaten kunnen tot 1 november a.s. door 5 stemgerechtigde leden worden ingediend bij: L. Woning, Zwanebloembocht 168, 1991 GB Velserbroek.
  In de kascommissie treedt H. Schenk reglementair af. Nieuwe kandidaten kunnen zich bij de secretaris aanmelden.
 7. Nationaal comité voor Kristallografie, ECA en IUCr.
 8. Werkgroepen
 9. Nieuwsblad voor Kristallografen
 10. Andere activiteiten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
L. Woning
(secretaris)