NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Notulen 14e Algemene Ledenvergadering

gehouden op 2 november 2001 te Delft aansluitend aan de wetenschappelijke bijeenkomst.
 1. Opening

  De voorzitter opent de ledenvergadering op 2 november om 16.32 uur en heet daarbij 18 leden welkom. Van het bestuur is T. Sixma met kennisgeving afwezig. Naar aanleiding van een opmerking van J.W. Visser wordt de agenda op twee punten aangepast:
  1. Bij agenda punt 2 wordt "Verslag vergadering 10 november 2000" gewijzigd in "Notulen vergadering 10 november 2000".
  2. Agenda punt 5, "Financieel jaarverslag" wordt onderverdeeld in: "Financieel verslag" en "Verslag van de kascommissie".
 2. Notulen jaarvergadering 10 november 2000

  In de notulen staat vermeld dat het om de tiende jaarvergadering zou gaan. In de agenda staat echter vermeld dat de huidige vergadering de veertiende zou zijn. De notulen zouden dus betrekking moeten hebben op de dertiende jaarvergadering. De secretaris zegt toe na te zullen gaan hoe het geconstateerde verschil in de telling is ontstaan.
  De notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, vastgesteld.
 3. Mededelingen

  Naar aanleiding van een ingezonden brief van J.W. Visser vestigt de voorzitter de aandacht op het bestaan van het "Ludo Fredel Crystallography Scholarschip" fonds dat door het ICDD wordt beheerd. Er worden jaarlijks 8 tot 10 stipendia verleend, waarvoor meestal zon 20 tot 30 kandidaten zijn. Het stipendium is geen overweldigend bedrag ( $ 2250 ), anderzijds wordt er geen grote tegenprestatie verwacht: een kopie van het engelse onderzoeksverslag is voldoende.
  De penningmeester maakt haar excuus voor het versturen van de oude ledenlijst i.p.v. de nieuwe. De nieuwe ledenlijst zal met het volgende nieuwsblad voor kristallografen worden verstuurd.
 4. Jaarverslag

  Het jaarverslag over 2000 wordt zonder wijzigingen door de vergadering vastgesteld.
 5. Financieel jaarverslag

  1. Financieel verslag
   De penningmeester verklaart dat er over 2000 een negatief saldo van fl. 1342,96 is ontstaan. Dit negatieve saldo is geen structureel probleem maar is veroorzaakt door de extra kosten aan de jaarvergadering te Leuven en door een bijdrage aan een symposium over polymorfie. Daarnaast spelen de hoge porti voor het versturen van het IUCr blad en het nieuwsblad nog een rol. De verwachting is dat het komende jaar, mede doordat de tweejaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep poederdiffractie een (bijna traditioneel) positief saldo heeft opgeleverd, weer een positief saldo te zien zal geven. Verder meldt de penningmeester dat er ook vanuit de geldmiddelen in beheer van de KNCV t.b.v. congressen (ECM 1992) een bijdrage voor de vergoeding van de reis- en verblijfskosten van sprekers op beide symposia is verleend.
   De vergadering laat, bij monde van H. Schenk, weten geen enkel probleem met het negatieve saldo te hebben omdat er in zeer nuttige activiteiten is geïnvesteerd; het organiseren van dergelijke activiteiten is hetgeen waaraan onze vereniging haar bestaansrecht ontleent.
   De omrekening van guldens naar euros levert een wat onhandig bedrag voor de contributie op. Omdat voorstellen tot wijzigingen in de contributie normaalgesproken minstens drie maanden van te voren worden aangekondigd, wordt besloten een eventuele wijziging van de contributie in een wat handiger bedrag pas volgend jaar te laten plaatsvinden.
  2. Verslag van de kascommissie
   De kascommissie, bestaande uit H. Schenk en C.A. Reiss, stellen in hun verslag dat alles in orde is bevonden en stellen de leden voor het bestuur te dechargeren voor wat betreft de financiële bescheiden over 2000. Tevens complimenteert de kascommissie de penningmeester voor de uitstekende wijze waarop zij haar taken vervuld.
   Onder dankzegging aan de penningmeester gaat de vergadering met het voorstel van de kascommissie akkoord.
 6. Verkiezing bestuur en kascommissie

 7. Nationaal comité voor Kristallografie, ECA en IUCr.

  Door het overlijden van Jan Kroon is er onduidelijkheid ontstaan met betrekking tot de gang van zaken rond het National Comittee. Jan Kroon had, vlak voor zijn overlijden, de lopende zaken met betrekking tot het IUCr nog geregeld en alle bescheiden zijn door het IUCr in goede staat ontvangen.
  De vergadering verzoekt Fokke Tuinstra om als ad interim voorzitter van het National Committee op te treden en de verkiezing van een nieuwe voorzitter, uit de bestuursleden van de CW studiegroep Kristal en Structuuronderzoek en het dagelijks bestuur van de NVK, te organiseren.
  Er bestaat onduidelijkheid met betrekking tot de contributiebetaling aan de ECA. Zelfs de voormalig penningmeester van de ECA, Sybolt Harkema, weet niet hoe de zaken nu geregeld zijn maar zal navraag doen.
  H. Schenk meldt dat hij een reminder voor de contributie aan de IUCr heeft ontvangen. Volgens de penningmeester was dit al geruime tijd geleden geregeld maar voor de zekerheid zal ze toch de zaak nog even nalopen.
 8. Werkgroepen

  R.B. Helmholdt vermeldt de belangrijkste activiteiten van de Werkgroep Poederdiffractie. De Werkgroep heeft het afgelopen jaar zo'n acht keer vergaderd en heeft zich met de volgende hoofdthemas bezig gehouden: de Themadag Poederdiffractie (50 deelnemers), de Standaardisatie van de Poederdiffractie in Europees verband, de toekomst van de poederdiffractie in Nederland, de opzet van een enquête onder de poederdiffractiegebruikers en de mogelijke deelname aan een toekomstige Marsmissie met als doel in-situ röntgenografisch onderzoek aan bodemmonsters.

  Bij afwezigheid van T. Sixma werd door C. de Ranter vermeld dat het symposium van de werkgroep Eiwitkristallografie op 8 juni 2001 wederom een groot succes was. Er waren 60 deelnemers en een verslag van het symposium is in het Nieuwsblad voor Kristallografen gepubliceerd.
  De werkgroep Eiwitkristallografie bestaat feitelijk uit slechts 1 persoon. Dit wordt echter niet als een probleem ervaren omdat de organisatie telkens lokaal is en T. Sixma de zaken uitstekend coördineert. Er is dus geen enkele aanleiding dit te (willen) veranderen.

  F. Tuinstra meldt dat de werkgroep Onderwijs met het overlijden van J. Kroon een zeer gewaardeerd werkgroepslid is kwijtgeraakt.
  Als directeur van de AIO-school bedankt F. Tuinstra de leden van de werkgroep poederdiffractie voor hun bijdrage aan de AIO-school en merkt vervolgens op dat er dit jaar 15 deelnemers waren waarvan een aantal geen promovendi waren. Hij verzoekt de Hoogleraren van de studiegroep Kristal en Structuuronderzoek dan ook een actievere rol te spelen bij het promoten van de AIO-school.
  D. Feil vraagt zich af of deze stellingname wel reëel is. Misschien moet er eens nagedacht worden over een verschuiving van de opzet naar een service voor o.a. materiaalkundigen. Wellicht dat een bredere aanpak via o.a. de KNCV veel beter werkt. Ook dient er een terugkoppeling plaats te vinden met de eiwit promovendi.

 9. Nieuwsblad voor Kristallografen

  De hoofdredacteur van het nieuwsblad, P. Verwer, doet verslag. Het 3e nummer van dit jaar is onderweg en zal aan het einde van dit jaar verschijnen.
  René de Gelder stopt na 27 nummers als redacteur. De vergadering dankt René voor zijn jarenlange inzet.
  P. Verwer vermeldt verder dat er actief is gezocht naar een redactielid van Vlaamse afkomst als opvolger van René. Deze opvolger is gevonden in de persoon van Dirk de Ridder. Omdat deze Vlaming in Amsterdam werkt is de redactie echter ook nog op zoek naar een 'praktiserende' Vlaming.
  F. Tuinstra merkt op dat de redactie van het nieuwsblad, door het bestuur, wordt beschouwd als een zelfstandige werkgroep en dus zelf de samenstelling van de redactie mag bepalen.
 10. Andere activiteiten

  Eigenlijk zou dit jaar de kristallografieprijs uitgereikt moeten worden. De voorzitter van de commissie voor de beoordeling van ingediende proefschriften heeft, ondanks herhaaldelijk aandringen van F. Tuinstra, helaas weinig actie ondernomen met als gevolg dat de prijs nu niet kan worden uitgereikt.
  In overleg wordt besloten om de prijsuitreiking, eenmalig, uit te stellen tot Lunteren en tevens een nieuwe voorzitter voor de beoordelingscommissie te kiezen. Het bestuur neemt deze taak op zich.
  H. Schenk merkt op dat uitstel tot Lunteren in dit geval een goede oplossing is maar dat de uitreiking in het vervolg toch echt op de jaarvergadering van de NVK dient plaats te vinden. Niet in de laatste plaats omdat we een open vereniging zijn en de Lunteren bijeenkomsten, in principe, niet vrij toegankelijk zijn.
 11. Rondvraag

  H Schenk meldt dat NVK lid Arjen van Langevelde de Dow Chemical Energy prijs voor zijn dissertatie heeft gekregen. De prijs zal op 22 november worden uitgereikt. Er zal namens de vereniging een felicitatie naar Arjen worden verzonden.
  Ook een deelnemer aan de AIO-school, van Venendaal blijkt een prijs te hebben ontvangen. Het betreft hier de Else Kooij prijs voor halfgeleiders. Hoewel van Venendaal geen NVK lid is zal namens de vereniging toch een felicitatie aan deze AIO-school deelnemer worden verzonden
 12. Sluiting

  De voorzitter sluit de vergadering om 17.24 uur.
L. Woning
(secretaris)