NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Agenda 15e Jaarvergadering

8 november 2002, Amsterdam
 1. Opening
 2. Notulen vergadering 2 november 2001
 3. Mededelingen
 4. Jaarverslag 2001
 5. Financieel jaarverslag
  1. Financieel verslag
  2. Verslag van de kascommissie
 6. Verkiezing bestuur en kascommissie
  In het bestuur zijn R. Olthof-Hazekamp en C.J. de Ranter aftredend.
  Alleen C.J. de Ranter stelt zich herkiesbaar.
  Het bestuur stelt voor om H. Kooijman als nieuwe penningmeester aan het bestuur toe te voegen.
  Tegenkandidaten kunnen tot 1 november a.s. door 5 stemgerechtigde leden worden ingediend bij: L. Woning, Zwanebloembocht 168, 1991 GB Velserbroek.
  In de kascommissie treedt C.A. Reiss reglementair af. Nieuwe kandidaten kunnen zich bij de secretaris aanmelden.
 7. Nationaal comité voor Kristallografie, ECA en IUCr.
 8. Werkgroepen
 9. Nieuwsblad voor Kristallografen
 10. Andere activiteiten
 11. Rondvraag
 12. Sluiting
L. Woning
(secretaris)