NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Notulen 15e Algemene Ledenvergadering

gehouden op 8 november 2002 te Amsterdam aansluitend aan de wetenschappelijke bijeenkomst.
 1. Opening

  De voorzitter opent de ledenvergadering op 8 november om 15.57 uur en heet daarbij 19 leden welkom.
  Het bestuur is voltallig aanwezig.
  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
 2. Notulen jaarvergadering 10 november 2000

  In de notulen staat onder punt 2 vermeld: "Notulen jaarvergadering 2 november 2000". Dit had echter moeten zijn: "Notulen jaarvergadering 10 november 2000".
  De notulen worden, onder dankzegging aan de secretaris, vastgesteld.
 3. Mededelingen

  De volgende leden hebben laten weten zich te verontschuldigen voor het feit dat zij niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn: E. Vlieg, H. Reynaers, C.A. Reiss, H. Kooijman, J.W. Visser, M. Versluijs-Helder en A. Looijenga-Vos.
 4. Jaarverslag

  Het jaarverslag over 2001 wordt zonder wijzigingen door de vergadering vastgesteld.
 5. Financieel jaarverslag

  1. Financieel verslag
   De penningmeester deelt een nieuwe versie van het financieel jaarverslag over 2001 rond. In de eerdere versie was een storende telfout geslopen. Nadat de leden in de gelegenheid zijn gesteld van de nieuwe versie van het financieel jaarverslag kennis te nemen blijken er geen vragen over het financieel jaarverslag meer te bestaan.
  2. Verslag van de kascommissie
   De kascommissie, bestaande uit S. van der Gaast en C.A. Reiss, stellen in hun verslag dat alles in orde is bevonden en stellen de leden voor het bestuur te dechargeren voor wat betreft de financiële bescheiden over 2001.
   Onder dankzegging aan de penningmeester gaat de vergadering met het voorstel van de kascommissie akkoord.
  3. Contributie De door het bestuur voorgestelde contributiewijziging wordt door de ledenvergadering met algemene stemmen aangenomen. De contributie wordt per 1 januari 2003 vastgesteld op:
   • Leden € 13,50
   • Leden KNCV/NNV € 11,50
   • Leden 65+ € 9,00
   • AIO/OIO en studenten € 4,50
 6. Verkiezing bestuur en kascommissie

 7. Nationaal comité voor Kristallografie, ECA en IUCr.

  Het National Committee heeft het afgelopen jaar twee maal vergaderd. Tijdens de bijeenkomst te Lunteren is S. Harkema voor 1 jaar tot voorzitter van het National Committee benoemd. Tevens is P. Gros als nieuw lid aan het National Committee toegevoegd. P. Gros gaat Nederland als counsellor bij de ECA vertegenwoordigen.

  P. Beurskens meldt dat er bij de ECA bijzonder weinig activiteiten plaatsvinden. Als vice-voorzitter heeft hij verscheidene e-mails rondgestuurd en nauwelijks of geen reactie ontvangen.
  Er wordt voorgesteld om, na vooroverleg met P. Beurskens, de zaak tijdens de bijeenkomst in Lunteren in het National Committee te bespreken. De beste weg lijkt vooralsnog om de zaak via onze counsellor P. Gros bij de ECA aan te kaarten.

  C. de Ranter meldt dat er tijdens het IUCr congres een eigenaardige situatie is ontstaan. Een van zijn promovendi heeft van het IUCr een grant gekregen om het congres bij te kunnen wonen. Echter hij werd verplicht om gebruik te maken van dure faciliteiten. Wanneer hij dit gedaan zou hebben zou een forse eigen bijdrage noodzakelijk zijn geweest. Om dit laatste te voorkomen heeft hij voor goedkopere faciliteiten gekozen met het gevolg dat zijn grant niet meer wordt uitgekeerd. Aangeraden wordt e.e.a. bij het organiserende commitee aan te kaarten.
  Tijdens het IUCr-congres is H. Schenk afgetreden als President. Schenk zal de komende drie jaar de functie van past-President vervullen.

 8. Werkgroepen

  R.B. Helmholdt vermeldt de belangrijkste activiteiten van de Werkgroep Poederdiffractie.
  De Werkgroep heeft het afgelopen jaar tien keer vergaderd en heeft zich met de volgende hoofdthemas bezig gehouden: de Themadag Poederdiffractie 2002 op 13 december te Delft, de Standaardisatie van de Poederdiffractie in Europees verband, de toekomst van de poederdiffractie in Nederland en de mogelijke deelname aan een toekomstige Marsmissie met als doel in-situ röografisch onderzoek aan bodemmonsters.
  De Werkgroep Poederdiffractie is uitgebreid met Stefan Melzer en Leo Woning is, na een korte afwezigheid, weer als WPD-lid terug gekeerd.

  T. Sixma vermeldt dat het symposium van de werkgroep Eiwitkristallografie op 27 september 2002 wederom een groot succes was. Het symposium vond plaats te Leiden en de lokale organisatie was in handen van J.P. Abrahamse. Er waren 50 deelnemers en een verslag van het symposium wordt in het Nieuwsblad voor Kristallografen gepubliceerd.

  F. Tuinstra meldt dat de werkgroep Onderwijs het afgelopen jaar weinig activiteit heeft gekend.
  Als directeur van de AIO-school meldt F. Tuinstra dat de nieuwe aanpak van de AIO-school, waarbij men zich meer op kristallografie in andere vakgebieden richt, zeer succesvol blijkt. Er waren dit jaar 25 deelnemers terwijl de limiet aanvankelijk op 24 was gesteld.
  In het verleden is opgemerkt dat het wellicht beter is om de AIO-school door de NVK te laten organiseren. Dit is echter niet mogelijk omdat het KSO de eindverantwoordelijkheid draagt. Het voorstel is nu om, onder verantwoordelijkheid het KSO, de werkgroep onderwijs van het NVK de uitvoering te laten verzorgen. E.e.a. zal tijdens de bijeenkomst in Lunteren aan het KSO worden voorgelegd.

 9. Nieuwsblad voor Kristallografen

  De hoofdredacteur van het nieuwsblad, P. Verwer, doet verslag. Het 2e nummer van dit jaar is onderweg en zal aan het einde van dit jaar verschijnen. Het probleem blijft dat er telkens te weinig kopij is.
  De redactie stelt voor om het nieuwsblad in het vervolg via het WWW te verspreiden. Het komende jaar zal het blad, bij wijze van proef, zowel op papier als elektronisch worden verspreid. Tevens zal P. Verwer nagaan hoeveel leden geen toegang tot het WWW of E-mail hebben. Na deze inventarisatie zal het mogelijk worden om op de volgende jaarvergadering een verantwoorde beslissing te nemen.
 10. Andere activiteiten

  Het laatste KNCV sectie overleg is afgelast wegens gebrek aan belangstelling. Ook de ledenraad wordt slecht bezocht. De geringe belangstelling heeft er toe geleidt dat men terug wil naar een algemene ledenvergadering in plaats van een ledenraad. Om e.e.a. te kunnen realiseren zullen er nieuwe statuten worden opgesteld.
  In het verleden was er sprake van dat "open secties" niet meer zouden worden toegestaan. Nu lijkt de tendens dat men alle "gesloten secties" wil omzetten naar "open secties". Op 13 februari 2003 zal er over dit onderwerp vergaderd gaan worden.

  Naar aanleiding van het 100 jarige bestaan van het KNCV heeft men 2003 uitgeroepen tot "Jaar van het molecuul". In april 2003 wordt een dag georganiseerd om dit te vieren. Het bestuur van de NVK heeft aangegeven aan deze festiviteiten te willen meewerken. Hierop is echter tot op heden nog geen reactie van het KNCV ontvangen.

  In het kader van het 100 jarig bestaan van het KNCV loopt er, in samenwerking met TNO, een actie waarbij men zich afvraagt hoe de chemie er in 2030 uit zal zien. Men kan aan deze actie deelnemen via de website www.service.KNCV.nl De resultaten van deze actie zullen in september 2003 worden gepresenteerd.

  De ledenraad van de NNV zal in de vierde week van november plaatsvinden. F. Tuinstra zal deze ledenraad bijwonen.

 11. Rondvraag

  P. Beurskens vraagt zich af waarom er geen aandacht aan het overlijden van Ab Lenstra is besteed. C. de Ranter meldt dat in het komende Nieuwsblad een In Memoriam van Ab Lenstra zal verschijnen. Dit In Memoriam zal, na een kleine aanpassing, ook in het IUCr blad worden gepubliceerd. Het lag aanvankelijk in de bedoeling het Nieuwsblad ruim voor de jaarvergadering uit te geven maar ten gevolgen van een gebrek aan kopij moest de publicatie worden uitgesteld.

  Naar aanleiding van de reeds lang verwachte brief van de Werkgroep Poederdiffractie over de teloorgang van het kristallografisch onderwijs in Nederland merkt C. de Ranter op dat het wellicht mogelijk is om in samenwerking met Vlaanderen een gesubsidieerde Master Class Kristallografie op te zetten. Men kan daarbij denken aan een samenwerkingsverband zoals dat ook voor DUBBLE bij het ESRF bestaat.
  Het bestuur zal zich over dit voorstel gaan beraden.

 12. Sluiting

  De voorzitter sluit de vergadering om 17.12 uur.
L. Woning
(secretaris)