NVK Nederlandse Vereniging voor Kristallografie

Notulen 17e Algemene Ledenvergadering

Gehouden op 5 november 2004 te Leiden aansluitend aan de wetenschappelijke bijeenkomst.
 1. Opening

  De voorzitter opent de ledenvergadering op 5 november om 16.27 uur en heet daarbij 15 leden welkom.
  Van het bestuur zijn C. Reiss, C.J. de Ranter en T.K. Sixma met kennisgeving afwezig.
  De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
 2. Notulen jaarvergadering 7 november 2003

  De notulen worden zonder wijzigingen, onder dankzegging aan de secretaris, vastgesteld.
 3. Mededelingen

  D. Feil, D. de Ridder en H. Schenk laten weten zich te verontschuldigen voor het feit dat zij niet op de vergadering aanwezig kunnen zijn.
 4. Jaarverslag

  Het jaarverslag over 2003 wordt zonder wijzigingen door de vergadering vastgesteld.
 5. Financieel jaarverslag

  1. Financieel verslag
   De penningmeester geeft aan dat er een aantal kleine correcties op het financieel jaarverslag nodig zijn. Deze correcties worden mondeling toegelicht.
  2. Verslag van de kascommissie
   De kascommissie, bestaande uit C. Kiers en D.J.A. de Ridder, stellen in hun verslag dat, na de hiervoor genoemde kleine correcties, alles in orde is bevonden en stellen de leden voor het bestuur te dechargeren voor wat betreft de financiële bescheiden over 2003.
   Onder dankzegging aan de penningmeester gaat de vergadering met het voorstel van de kascommissie akkoord.

  De financiële afhandeling van de AIO school valt sinds 2003 onder de verantwoording van de NVK. In het financieel overzicht staat voor de AIO school een positief saldo van € 3750,00 vermeld. Dit bedrag is de reserve die de AIO school in de afgelopen jaren heeft opgebouwd en is uitsluitend bestemd voor de financiering van de AIO school activiteiten.

  Het bestuur is voornemens een tweede girorekening te openen. Deze girorekening zal uitsluitend bestemd zijn voor de AIO school. Rob Helmholdt zal, als een van de organisatoren van de AIO school, voor deze tweede girorekening gemachtigd gaan worden. De financiën van de AIO school zullen in de NVK boeken opgenomen blijven. Vanaf het boekjaar 2004 zal er ook over de AIO school gelden verantwoording afgelegd gaan worden.

 6. Verkiezing bestuur en kascommissie

 7. Nationaal comité voor Kristallografie, ECA en IUCr.

  Het National Committee heeft het afgelopen jaar een maal vergaderd. Er zijn voordrachten voor de verschillende committees van de IUCr gedaan. Sinds het aftreden van H. Schenk hebben er geen Nederlanders meer zitting in de board van de IUCr.

  Het bestuur van de NVK heeft zich beraden over de te nemen stappen om het ECA tot meer actie aan te zetten. Het bestuur is van mening dat niet zij, maar het National Committee de aangewezen instantie is om het ECA op haar functioneren aan te spreken. De heren P. Beurskens en S. Harkema bereiden een concept brief aan het ECA voor waarin zij een en ander onder de aandacht van de ECA zullen brengen..

  Er is door de IUCr verzocht om een stukje over de kristallografie in Nederland te schrijven voor de IUCr Newsletter. R. Othof-Hazekamp neemt de coördinatie hiervan voor haar rekening.
  Het volgende IUCr congres zal te Florence worden gehouden.

 8. Werkgroepen

 9. Nieuwsblad voor Kristallografen

  De hoofdredacteur van het nieuwsblad, P. Verwer, doet verslag. In het afgelopen jaar is er slechts 1 nummer van het nieuwsblad verschenen. Dit is echter wel het eerste elektronische nummer. Het ligt in de bedoeling dat het nieuwsblad weer drie tot vier maal per jaar gaat verschijnen. Het probleem is/blijft echter dat er regelmatig te weinig kopij is.
  W. Vermin stopt als redacteur van het nieuwsblad. Versterking van de huidige redactie is zeer gewenst.
  Er ligt een plan om een nieuwe NVK website op te zetten waar, naast het NVK blad, al het nieuws op gezet kan worden. Gezocht wordt naar een persoon die als web-redacteur wil optreden. Vanuit de vergadering wordt geopperd om A. Schreurs voor deze functie te benaderen.
  Het merendeel van de aanwezige leden blijkt prijs te stellen op een nieuwe ledenlijst. Deze lijst kan, net als het nieuwsblad, elektronisch naar de leden verstuurd worden. Publicatie van deze lijst op de website is echter niet wenselijk.

  R. Helmholdt merkt op dat het in het nieuwsblad gepubliceerde jaarverslag 2002/2003 van de WPD niet van zijn hand is terwijl zijn naam er wel onder staat. Er is nooit een gecombineerd jaarverslag over 2002/2003 verschenen. Er bestaan wel jaarverslagen van de afzonderlijke jaren. De herkomst van het gepubliceerde jaarverslag is onduidelijk. Er zal worden nagegaan wat er fout is gegaan en in de volgende editie van het nieuwsblad zal een rectificatie verschijnen.

 10. Andere activiteiten

  Geen.
 11. Rondvraag

  M. Northolt deelt mede dat hij twee exemplaren van de IUCr Newsletter ontvangt. Het is niet duidelijk hoe dit kan. Vanuit de NVK wordt er maar een exemplaar verstuurd. Blijkbaar stuurt de IUCr ook zelf een exemplaar.
 12. Sluiting

  F. Tuinstra draagt het voorzitterschap van de vergadering over aan de nieuwe voorzitter van de NVK. Na dankzegging aan F Tuinstra voor zijn aan de NVK bewezen diensten sluit de nieuwe voorzitter om 17.16 uur de vergadering.
L. Woning
(secretaris)